Politika ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE) společnosti

Politika HSE společnosti Dux Logistics & Tech Prha s.r.o. je závazná pro všechny zaměstnance a pro všechny pracovníky společnosti (ať už se jedná o externí spolupracovníky či pracovníky dodavatelských firem), kteří pracují ve prospěch a/nebo z pověření společnosti.

Společnost stanovila základní zásady řízení, organizace a zajišťování péče o životní prostředí a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách společnosti ve shodě s požadavky norem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, v souladu se závazkem neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a celkového profilu společnosti tak, aby v průběhu všech činností společnosti nedocházelo k ohrožování či poškozování životního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

Našim cílem je, aby naše činnosti žádným způsobem neškodily lidem ani životnímu prostředí

Základní principy společnosti:

– aktivní přístup vrcholového vedení
– každodenní aktivita středního a nižšího managementu
– proaktivní přístup a zájem zaměstnanců – spoluúčast zaměstnanců na BOZP je základem!
– bezpečnost a odpovědnost za životní prostředí – tento princip je promítán do všech našich činností.
– všichni naši zaměstnanci, dodavatelé a partneři musí dodržovat platné zákony, předpisy a politiku společnosti Dux Logistics & Tech Praha s.r.o.
– zájem o oblast HSE projevujeme na všech úrovních řízení
– snažíme se předcházet incidentům a úrazům
– naši zaměstnanci a dodavatelé jsou povinni zastavit nebo odmítnout vykonat jakoukoli práci, kterou nelze provést bezpečně
– Všechny nehody v oblasti HSE musí být reportovány a musí být přijato poučení z nich